เหรียญในหลวงหลังพระมหากษัตริย์ 8 รัชกาล เนื้อกะไหล่ทอง สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ.2525

เหรียญในหลวงหลังพระมหากษัตริย์ 8 รัชกาล เนื้อกะไหล่ทอง สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ.2525

฿ 500 เช็คราคาแล้วจาก 1 ร้าน

1 ร้านค้าที่ให้ราคาดีที่สุด

เช็คราคาทั้งหมด ↓
฿ 500

Kwan-pra

ติดต่อ
-
ช่องทางการชำระเงิน
บริการจัดส่ง
เหรียญในหลวงหลังพระมหากษัตริย์ 8 รัชกาล เนื้อกะไหล่ทอง สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ.2525 เหรียญในหลวงหลังพระมหากษัตริย์ 8 รัชกาล เนื้อกะไหล่ทอง สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ.2525
฿500
รายละเอียดสินค้า เหรียญในหลวงหลังพระมหากษัตริย์ 8 รัชกาล เนื้อกะไหล่ทอง สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ.2525 บูชา 600 บาท ------------------------------------------------- จัดสร้างโดยมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2525 สมโภช 200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ พระราชบัญญัติ เหรียญที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ. 2525 มาตราที่ 1-6 :: ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2525 เป็นปีที่ 37 ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีเหรียญที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอม ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติ เหรียญที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ. 2525" มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มาตรา 3 ให้มีเหรียญที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี มีลักษณะเป็น เหรียญเงินรูปกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.1 เซนติเมตร ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (สมเด็จพระพุทธยอดฟ้ามหาราช) และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระพักตร์ทางเบื้องขวา ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ 1" ด้านซ้าย มีข้อความว่า "รัชกาลที่ 9" ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปปทุมอุณาโลมอันเป็นพระราชสัญญลักษณ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (สมเด็จพระพุทธยอดฟ้ามหาราช) ประดิษฐาน อยู่กลางพระแสงจักรภายในวงขอบเหรียญมีข้อความว่า "สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ. 2525" เบื้องบนมีตราจักรีในทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หลังตราจักรีมีห่วงสำหรับบุรุษใช้ห้อยกับแพรแถบ กว้าง 3.1 เซนติเมตร พื้นของแพรแถบมีริ้วสีเขียวขนาดใหญ่อันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (สมเด็จพระพุทธยอดฟ้ามหาราช) ด้านขวาและด้านซ้าย ของริ้วสีเขียวเป็นริ้วสีขาวอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ต่อจากริ้วสีขาวเป็นริ้วสีชมพูอันเป็นสีประจำวันที่ประดิษฐานมหาจักรีบรมราชวงศ์ ครบ 200 ปี ริมสุดด้านขวาและด้านซ้ายของแพรแถบเป็นริ้วสีเหลือขนาดเล็ก อันเป็นสีประจำ มหาจักรีบรมราชวงศ์สำหรับสตรีใช้ห้อยกับแพรแถบดังกล่าวผูกเป็นรูปแมลงปอ มาตรา 4 บุคคลมีสิทธิประดับเหรียญนี้ได้ตั้งแต่วันพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เป็นต้นไป มาตรา 5 การประดับเหรียญนี้ให้ประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หากไม่ประดับอย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะประดับโดยใช้ห้อยคอหรือโดยวิธีอื่นที่สมควรโดยไม่มีแพรแถบก็ได้ มาตรา 6 ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการสร้างเหรียญและกิจการอื่นเพื่อ ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ :: ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ :: พลเอก ป. ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี *หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือเนื่องจากจะมีการสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ในปี พ.ศ. 2525 ในการนี้สมควรให้มีการจัดสร้างเหรียญขึ้นเพื่อ เป็นที่ระลึกในโอกาสดังกล่าว ประกอบกับเพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับโบราณราชประเพณีที่เคย สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 100 ปี และ 150 ปี ซึ่งในครั้งนั้นได้มีการจัดทำเหรียญศตพรรษามาลา และเหรียญเฉลิมพระนคร 150 ปีขึ้นไว้ตามลำดับ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ (ร.จ. เล่ม 99 ตอนที่ 15 หน้า 1 3 กุมภาพันธ์ 2525)       -----------------------------

สินค้าที่เกี่ยวข้อง